Зурхай 3 dec 2020 164

​Зурхай - декабриин 3, гарагай 5, монгол литээр 18

Үглөөнэй 7 саг болотор һанаһан хэрэгүүдээ түргөөр бүтээхэдэ урагшатай. Зарга шиидхэхэдэ, хүнүүдые эблэрүүлхэдэ, харгыда гарахада болон нүүхэдэ, тараг бүрихэдэ һайн. “Зөөлэн” хэрэгүүдые хэжэ болохо.

7:00 сагһаа хойшо эбээ алдалга болон таһаралга болохоор. Багшатаяа гү, али нүхэдөөрөө хахасажа болохот. Наһа барагшые хүдөөлхэгүй, замда гарахагүй.

Бар, туулай жэлтэнэй урагшатай үдэр, харин тахяа, бишэн жэлтэнэй буян үйлэдэхэдэ һайн. Үхэр, луу, хонин, нохой жэлтэн һэргэг ябахые оролдохо.

Үһэеэ абхуулбал – гарза гараха.