Зурхай 4 dec 2020 186

​Зурхай - декабриин 4, гарагай 6, монгол литээр 19

Энэ үдэр 8:12 болотор даллага абхуулхада, шэнэ хубсаһа үмдэхэдэ, гоёходо, хатар наада эмхидхэхэдэ, һайн хэрэг тэмдэглэхэдэ, тушаал эзэлхэдэ, шэнэ гэр бүлэ байгуулхада, замда гарахада, “зөөлэн” хэрэгүүдтэ һайн.

8:12 сагһаа хойшо гарза гаража болохо. Хулгай дээрмэ, уйдхар гашуудал ушаржа магад. Эмнэлгэ эхилхэдэ, хурим түрэ наадахада, наһа барагшын хэрэгүүдтэ муу. Адуу мал хажуу тээшэнь үгэхэгүй.

Хонин, тахяа жэлтэнэй урагшатай һайн үдэр; морин, бишэн жэлтэнэй буянай үдэр. Бар, туулай жэлтэнэй чисаа гараг – һэргэг ябаха хэрэгтэй.

Үһэеэ абхуулбал – Буддын шажанай һургаал дэлгэрхэ.