Зурхай 10 dec 2020 196

​Зурхай - декабриин 10, гарагай 5, монгол литээр 25. ЗУЛА ХУРАЛАЙ гол үдэр

ЗУЛА ХУРАЛАЙ гол үдэр. Энэ үдэр Далай лама Нобелиин шангай лауреат болоһон юм.

Энэ үдэр бүхы һанаһан хэрэгүүдээ бүтээхэдэ урагшатай. Зарга шиидхэхэдэ, эб эеэ баталхада, харгыда гарахада, нүүхэдэ, худалдаа наймаанда һайн.

Түрэл гаралнуудаараа найр наада эмхидхэһэнэй хэрэггүй.

Бар, туулай жэлтэнэй урагшатай үдэр, харин тахяа, бишэн жэлтэнэй буян үйлэдэхэдэ һайн. Үхэр, луу, хонин, нохой жэлтэн һэргэг ябахые оролдохо.

Үһэеэ абхуулбал – нюдэнэй даралта ехэдэхэ.