Зурхай 15 dec 2020 149

​Зурхай - декабриин 15, гарагай 3, монгол литээр шэнын 1, Бальжиниматай үдэр.

Эмнэлгэ болон шухала хэрэгүүдые эхилһэнэй, айлшадые уриһанай хэрэггүй. Энэ үдэр “У-лаг - хооһон гар” тудаашье һаа, Бальжинима дээгүүр байна. Тиигэбэшье, алибаа хэрэг эхилхэдээ, “ОМ АКАНИ НИКАНИ АДЖИЛА МАНДАЛЕМАЕ СУХА” тарни уншаарайт.

Бальжинима (Согто) үдэр гараха сагта амиды ба нүгшэһэнэй ямаршье үйлэдэ һайн. Энэ сагта Синпүн гэхэ мэтэ газарай бусад эзэдэй байбал, али үгышье һаа, согто хутаг, буян болохо.

Морин, могой жэлтэнэй урагшатай үдэр; хулгана, гахай жэлтэнэй буян үйлэдэхэ гараг. Тахяа, бишэн жэлтэндэ муу үдэр, һэргэг ябаха хэрэгтэй.

Үһэеэ абхуулбал – наһан хорохо.