Зурхай 14 jan 2021 341

​Буряад-монгол зурхай январиин 14-һөө 24 болотор

© фото: Анна ОГОРОДНИК

Январиин 14, гарагай 5, монгол литээр шэнын 1.

Айлшадые урихада, шухала хэрэгүүдые эхилхэдэ муу.

Харгыда гарахада – зүүн зүг руу муу, бусад зүг руу һайн.

Хүүгэдэй хэшэг даллага абахада һайн.

Тахяа, үхэр, могой жэлтэй хүнүүдтэ Хии мориёо хиидхэхэдэ һайн.

Бар, туулай жэлтэнэй урагшатай үдэр, харин тахяа, бишэн жэлтэнэй буян үйлэдэхэдэ һайн. Үхэр, луу, хонин, нохой жэлтэн һэргэг ябахые оролдохо.

Үһэеэ абхуулбал – наһан хорохо.

Январиин 15, гарагай 6, монгол литээр шэнын 2.

Гарагай газар махабад одоной хии махабадтай уулзахадаа, “зохихогүй” болоно: гарза гаража, хулгай дээрмэ, уйдхар гашуудал болохо. Эмнэлгэ болон ямаршье хэрэг эхилхэдэ, хурим түрэ наадахада муу.

Даллага, хониной хэшэг даллага абахада абхуулхада, худалдаа наймаа ябуулхада һайн.

Хүүгэдэй хэрэгүүдые бүтээхэгүй, түрэһэн үдэрые тэмдэглэхэгүй, гэрһээ холо ябуулхагүй. Харгыда гарахада муу хойшолонтой. “Морин үхэхэ, эмээл хухарха” ушарһаа муу.

Хонин, тахяа, бишэн жэлтэнэй урагшатай, һайн үдэр; морин, бишэн жэлтэнэй буянай үдэр. Бар, туулай жэлтэнэй чисаа гараг – һэргэг ябаха хэрэгтэй.

Үһэеэ абхуулбал – элдэбын үбшэн, хэрүүл аман дэлгэрхэ.

Январиин 16, гарагай 7, монгол литээр шэнын 3.

Гарагай газар махабад одоной уһан махабадтай ушаржа, «эдир» тудана - баяр ушарха. Гоёходо, шэнэ хубсаһа үмдэхэдэ, зүүбшэ зүүдхэл зүүхэдэ, хурим түрэ наадахада, хатар наада эмхидхэхэдэ, шэнэ тушаал эзэлхэдэ, айраг, тараг бэрихэдэ, шэнэ гэр бариха ба шорой шулуугаар барилгын ажал хэхэдэ, шэнэ гэр бүлэ байгуулхада, таряанай даллага абахада, бар, морин, нохой жэлтэй хүнүүдэй Хии мориёо хиидхэхэдэ, буян үйлэдэлгын хэрэгүүдтэ һайн.

Харгыда гарахада – урда зүг руу муу, бусад зүг руу һайн.

Үхэр жэлтэнэй урагшатай гараг; бар, туулай жэлтэнэй буян үйлэдэхэ үдэр. Хулгана, гахай жэлтэндэ урагшагүй үдэр, һэргэг байха.

Үһэеэ абхуулбал – баяжаха.

Январиин 17, гарагай 1, монгол литээр шэнын 4.

Гарагай газар махабад одоной гал махабадтай уулзажа, «шатааха» тудана – зоболон ушарха, эмнэлгэ болон шухала хэрэгүүдые тэбшэхэ.

Түрэл гаралнуудаараа найр наада эмхидхэжэ болохогүй. Харгыда гарахада – баруун зүг руу муу, бусад зүг руу һайн.

Шэнэ гэр бариха ба шорой шулуугаар барилгын ажал хэхэдэ, эдеэнэй, баялигай, малай хэшэг даллага абахада һайн.

Луу жэлтэнэй урагшатай, һайн үдэр.

Үһэеэ абхуулбал – шарай үнгэ һайжарха.

Январиин 18, гарагай 2, монгол литээр шэнын 5.

Энэ үдэр гарагай газар махабад одоной уһан махабадтай ушаржа, «үхэл» болоно - аминда харша. Ами наһанай хүсые бууруулха, эхилһэн бүхы хэрэгүүд буруу һүрэхэ. Эмнэлгэ эхилхэгүй. Түрэл гаралнуудтаяа найр наада, сайлалга эмхидхэхэгүй.

Малгайн, гуталай, хубсаһанай хэшэг даллага абаха һайн үдэр. Нохой жэлтэндэ һанаһанаа бүтээхэдэ урагшатай гараг. Хонин жэлтэнэй буянай үдэр.

Үһэеэ абхуулбал – эд бараан элбэгжэхэ.

Январиин 19, гарагай 3, монгол литээр шэнын 6.

Энэ үдэр гарагай газар махабад одоной уһан махабадтай ушаржа, «үхэл» боложо ниилэнэ – аминда харша. Эхилһэн бүхы хэрэгүүд урагшагүйдэхэ. Эмнэлгэ эхилхэгүй, гэрэй һуури табихагүй, гэр бараа заһахагүй, ондоо тээшээ зөөлгэхэгүй.

Баялигай хэшэг даллага абахада һайн үдэр. Морин, могой жэлтэнэй урагшатай үдэр. Хулгана, гахай жэлтэнэй буян үйлэдэхэ гараг. Тахяа, бишэн жэлтэндэ муу үдэр, һэргэг ябаха хэрэгтэй.

Баруун зүг руу харгыда гарахада муу.

Үһэеэ абхуулбал – үнгэ шарай муудаха.

Январиин 20, гарагай 4, монгол литээр шэнын 7.

Энэ үдэр гарагай уһан махабад одоной уһан махабадтай уулзажа, «мүнхын ундан» болоно – даллага абхуулхада, наһаа утадхуулхада, эм найруулхада, эмнэлгэ эхилхэдэ, угаалга хүүлэхэдэ, аралжаа наймаа ябуулхада, эд зөөриеэ арьбажуулха хэрэгтэ, мориной хэшэг даллага абахада, шэнэ гэр бариха ба шорой шулуугаар барилгын ажал хэхэдэ һайн үдэр.

Хурим түрэ наадахада муу.

Хулгана, гахай жэлтэнэй һайн гараг. Үхэр, луу, нохой жэлтэнэй буян үйлэдэхэ үдэр. Морин, могой жэлтэн һэргэг байхые оролдог.

Зүүн зүг руу харгыда гарахада муу.

Үһэеэ абхуулбал – хэрүүл аман дэлгэрхэ, заргалдаха.

Январиин 21, гарагай 5, монгол литээр шэнын 8.

Энэ үдэр харгыда, илангаяа зүүн зүг руу гарахада муу. Энэ үдэр «морин үхэхэ, эмээл хухархын» ушарһаа мүн муу.

Хүүгэдэй хэшэг даллага абахада, тахяа, үхэр, могой жэлтэй хүнүүдтэ хии мориёо хиидхэхэдэ һайн үдэр. Бар, туулай жэлтэнэй урагшатай үдэр, харин тахяа, бишэн жэлтэнэй буян үйлэдэхэдэ һайн. Үхэр, луу, хонин, нохой жэлтэн һэргэг ябахые оролдохо.

Үһэеэ абхуулбал – наһан утадхаха.

Январиин 22, гарагай 6, монгол литээр шэнын 9. Бальжинима (Согто) үдэр.

Хониной хэшэг даллага абахада һайн үдэр.

Хонин, тахяа, бишэн жэлтэнэй урагшатай һайн үдэр; морин, бишэн жэлтэнэй буянай үдэр. Бар, туулай жэлтэнэй чисаа гараг – һэргэг ябаха хэрэгтэй.

Урда зүг руу харгыда гарахада муу.

Үһэеэ абхуулбал – үбшэн ерэхэ.

Январиин 23, гарагай 7, монгол литээр шэнын 10. Дашинима (Үлзытэ) үдэр.

Энэ үдэр гарагай газар махабад одоной гал махабадтай ушаржа «шатааха» болоно – уй гашуудал асарха. Ямаршье хэрэг эхилхэдэ, шэнэ гэр бариха ба шорой шулуугаар барилгын ажал хэхэдэ муу үдэр.

Таряанай даллага абахада һайн үдэр. Үхэр жэлтэнэй урагшатай гараг; бар, туулай жэлтэнэй буян үйлэдэхэ үдэр. Хулгана, гахай жэлтэндэ урагшагүй үдэр, һэргэг байха.

Харгыда гарахада, илангаяа баруун зүг руу муу.

Үһэеэ абхуулбал – жаргал ушарха.

Январиин 24, гарагай 1, монгол литээр шэнын 11.

Энэ үдэр гарагай гал махабад одоной гал махабадтай ушаржа, «элбэг дэлбэг» болоно: олзын хэрэг, аралжаа наймаа эрхилхэдэ, хүрэнгэ шэглүүлхэдэ, шэнэ гэр бариха ба шорой шулуугаар барилгын ажал хэхэдэ, эдеэнэй, баялигай, малай хэшэг даллага абахада һайн үдэр.

Айлшадые урихада, шухала хэрэг эхилхэдэ муу. Луу жэлтэнэй урагшатай, һайн үдэр.

Баруун зүг руу харгыда гарахада муу.

Үһэеэ абхуулбал – ухаан һонор болохо, мэдэрэл хурсадаха.

Жаргал лама ДУГДАНОВ бэлдэбэ

Фото: Анна ОГОРОДНИК