Зурхай 18 jan 2021 200

​Зурхай - январиин 18, гарагай 2, монгол литээр шэнын 5

Энэ үдэр гарагай газар махабад одоной уһан махабадтай ушаржа, «үхэл» болоно - аминда харша. Ами наһанай хүсые бууруулха, эхилһэн бүхы хэрэгүүд буруу һүрэхэ. Эмнэлгэ эхилхэгүй. Түрэл гаралнуудтаяа найр наада, сайлалга эмхидхэхэгүй.

Малгайн, гуталай, хубсаһанай хэшэг даллага абаха һайн үдэр. Нохой жэлтэндэ һанаһанаа бүтээхэдэ урагшатай гараг. Хонин жэлтэнэй буянай үдэр.

Үһэеэ абхуулбал – эд бараан элбэгжэхэ.