Зурхай 19 jan 2021 201

​Зурхай - январиин 19, гарагай 3, монгол литээр шэнын 6

Энэ үдэр гарагай газар махабад одоной уһан махабадтай ушаржа, «үхэл» боложо ниилэнэ – аминда харша. Эхилһэн бүхы хэрэгүүд урагшагүйдэхэ. Эмнэлгэ эхилхэгүй, гэрэй һуури табихагүй, гэр бараа заһахагүй, ондоо тээшээ зөөлгэхэгүй.

Баялигай хэшэг даллага абахада һайн үдэр. Морин, могой жэлтэнэй урагшатай үдэр. Хулгана, гахай жэлтэнэй буян үйлэдэхэ гараг. Тахяа, бишэн жэлтэндэ муу үдэр, һэргэг ябаха хэрэгтэй.

Баруун зүг руу харгыда гарахада муу.

Үһэеэ абхуулбал – үнгэ шарай муудаха.