Зурхай 20 jan 2021 168

​Зурхай - январиин 20, гарагай 4, монгол литээр шэнын 7

Энэ үдэр гарагай уһан махабад одоной уһан махабадтай уулзажа, «мүнхын ундан» болоно – даллага абхуулхада, наһаа утадхуулхада, эм найруулхада, эмнэлгэ эхилхэдэ, угаалга хүүлэхэдэ, аралжаа наймаа ябуулхада, эд зөөриеэ арьбажуулха хэрэгтэ, мориной хэшэг даллага абахада, шэнэ гэр бариха ба шорой шулуугаар барилгын ажал хэхэдэ һайн үдэр.

Хурим түрэ наадахада муу.

Хулгана, гахай жэлтэнэй һайн гараг. Үхэр, луу, нохой жэлтэнэй буян үйлэдэхэ үдэр. Морин, могой жэлтэн һэргэг байхые оролдог.

Зүүн зүг руу харгыда гарахада муу.

Үһэеэ абхуулбал – хэрүүл аман дэлгэрхэ, заргалдаха.