Зурхай 21 jan 2021 205

​Зурхай - январиин 21, гарагай 5, монгол литээр шэнын 8

Энэ үдэр харгыда, илангаяа зүүн зүг руу гарахада муу. Энэ үдэр «морин үхэхэ, эмээл хухархын» ушарһаа мүн муу.

Хүүгэдэй хэшэг даллага абахада, тахяа, үхэр, могой жэлтэй хүнүүдтэ хии мориёо хиидхэхэдэ һайн үдэр. Бар, туулай жэлтэнэй урагшатай үдэр, харин тахяа, бишэн жэлтэнэй буян үйлэдэхэдэ һайн. Үхэр, луу, хонин, нохой жэлтэн һэргэг ябахые оролдохо.

Үһэеэ абхуулбал – наһан утадхаха.