Зурхай 22 jan 2021 206

​Зурхай - январиин 22, гарагай 6, монгол литээр шэнын 9

Бальжинима (Согто) үдэр.

Хониной хэшэг даллага абахада һайн үдэр.

Хонин, тахяа, бишэн жэлтэнэй урагшатай һайн үдэр; морин, бишэн жэлтэнэй буянай үдэр. Бар, туулай жэлтэнэй чисаа гараг – һэргэг ябаха хэрэгтэй.

Урда зүг руу харгыда гарахада муу.

Үһэеэ абхуулбал – үбшэн ерэхэ.