Зурхай 25 jan 2021 305

​Буряад-монгол зурхай январиин 25-һаа 31 болотор

© фото: pixabay.com

Январиин 25, гарагай 2, монгол литээр 12.

Гарагай газар махабад одоной уһан махабадтай ушарна - «эдир»: баяр баясхалан дэлгэрхэ. Шэнэ хубсаһа, шэмэг зүүдхэл үмдэхэ, найр наада эмхидхэхэ, хурим түрэ наадаха, тушаал эзэлхэ, шэнэ гэр бүлэ байгуулха һайн хэрэгүүдые үйлэдэхэдэ, малгайн, гуталай, хубсаһанай хэшэг даллага абахада, гахай, хонин, туулай жэлтэй хүнүүдтэ хии мориёо хиидхэхэдэ һайн.

Олзын хэрэг эхилэлтэгүй. Харгыда гарахада муу, илангаяа зүүн зүг руу. Энэ үдэр морин үхэхэ, эмээл хухархын ушарһаа мүн муу.

Нохой жэлтэндэ һанаһанаа бүтээхэдэ урагшатай гараг; хонин жэлтэнэй буянай үдэр.

Үһэ абахада – ами наһанда харша.

Январиин 26, гарагай 3, монгол литээр 13.

Гарагай гал махабад одоной хии махабадтай ушарна - «хүсэн»: баяр баясхалан дэлгэрхэ. Һуралсал эхилхэдэ, эхилһэн хэрэгүүдээ дүүргэхэдэ, шэнэ гэр бариха ба шорой шулуугаар барилгын ажал хэхэдэ, баялигай хэшэг даллага абахада, хулгана, луу, бишэн жэлтэндэ хии мориёо хиидхэхэдэ һайн.

Нарай хүүгэдые холо эльгээхэгүй, найр наада хэхэгүй. Зүүн зүг руу харгыда гарахада - муу, бусад зүг руу - һайн.

Морин, могой жэлтэнэй урагшатай үдэр; хулгана, гахай жэлтэнэй буян үйлэдэхэ гараг. Тахяа, бишэн жэлтэндэ муу үдэр - һэргэг ябаха хэрэгтэй.

Үһэеэ абхуулбал – эрмэлзэл ехэдэхэ.

Январиин 27, гарагай 4, монгол литээр 14.

Хара үдэр – ямаршье хэрэг үйлэнүүдтэ урагшагүй. Хойшолуулшагүй хэрэгэй гарабал: “ОМ АКАНИ НИКАНИ АДЖИЛА МАНДАЛЕМАЕ СУУХАА!” тарни уншаад, эхилжэ болохо.

Тиигэбэшье гарагай уһан махабад одоной уһан махабадтай ушаржа, «мүнхын аршаан» болоно: наһаа утадхахада, эм найруулхада, угаалга үйлэдэхэдэ, мориной хэшэг даллага абахада һайн.

Зүүн зүг руу харгыда гарахада - муу, бусад зүг руу - һайн.

Хулгана, гахай жэлтэнэй һайн гараг; үхэр, луу, нохой жэлтэнэй буян үйлэдэхэ үдэр. Морин, могой жэлтэн һэргэг байхые оролдог.

Үһэеэ абхуулбал – баяжаха.

Январиин 28, гарагай 5, монгол литээр 15.

Гарагай хии махабад одоной хии махабадтай ушарна - «элбэг»: бүхы үйлэ хэрэгүүд номой ёһоор бүтэхэ. Илангаяа шэнэ гэр барихада, хүүгэдэй хэшэг даллага абахада, тахяа, үхэр, могой жэлтэй хүнүүдтэ хии мориёо хиидхэхэдэ һайн.

Түрэл гаралнуудаараа найрлахые тэбшэхэ.

Урда зүг руу харгыда гарахада - муу, бусад зүг руу - гэмгүй.

Бар, туулай жэлтэнэй урагшатай үдэр, харин тахяа, бишэн жэлтэнэй буян үйлэдэхэдэ һайн. Үхэр, луу, хонин, нохой жэлтэн һэргэг ябахые оролдохо.

Арбан табанай дүйсэндэ үһэеэ абхуулаагүй һаа, һанаан амар байха – һүлдэмнай толгойдо оршодог.

Январиин 29, гарагай 6, монгол литээр 16.

Гарагай газар махабад одоной гал махабадтай уулзана - «шатааха»: уй гашуудал асарха. Ямаршье хэрэг эхилхэдэ, илангаяа шэнэ гэр бариха ба шорой шулуугаар барилгын ажал хэхэдэ муу үдэр.

Хониной хэшэг даллага абахада һайн үдэр.

Хонин, тахяа, бишэн жэлтэнэй урагшатай, һайн үдэр; морин, бишэн жэлтэнэй буянай үдэр. Бар, туулай жэлтэнэй чисаа гараг – һэргэг ябаха хэрэгтэй.

Үһэеэ абхуулбал – үбшэн ерэхэ.

Январиин 30, гарагай 7, монгол литээр 17.

Гарагай газар махабад одоной гал махабадтай уулзана - «шатааха»: уй гашуудал асарха. Ямаршье хэрэгтэ, илангаяа эмнэлгэ эхилхэдэ, хурим түрэ наадахада муу.

Баруун зүг руу харгыда гарахада муу, бусад зүг руу - һайн.

Шэнэ гэр бариха ба шорой шулуугаар барилгын ажал хэхэдэ, таряанай даллага абахада, бар, морин, нохой жэлтэй хүнүүдтэ хии мориёо хиидхэхэдэ һайн.

Үхэр жэлтэнэй урагшатай гараг; бар, туулай жэлтэнэй буян үйлэдэхэ үдэр. Хулгана, гахай жэлтэндэ урагшагүй үдэр - һэргэг байха хэрэгтэй.

Үһэеэ абхуулбал – үнгэ шарай, нюдэнэй хараа муудаха.

Январиин 31, гарагай 1, монгол литээр 18.

Гарагай гал махабад одоной гал махабадтай ушарна - «элбэг дэлбэг»: олзын хэрэг, аралжаа наймаа эрхилхэдэ, хүрэнгэ шэглүүлхэдэ, эдеэнэй, баялигай, амгалан байдалай, малай хэшэг даллага абахада, муу һайн юумэнһээ, муу заншалнуудһаа һалаха, хаяхада һайн.

“Янгон” үдэр тудана: ехэл һэргэг байха хэрэгтэй. Аргагүй хэрэгэй гарабал: “ОМ АКАНИ НИКАНИ АДЖИЛА МАНДАЛЕМАЕ СУУХАА!” тарни уншаха.

Наһа барагшадые хүдөөлхэдэ муу.

Харгыда гарахада муу. Луу жэлтэнэй урагшатай, һайн үдэр.

Үһэеэ абхуулбал – гарза гараха.

Жаргал лама ДУГДАНОВ бэлдэбэ

Фото: pixabay.com