Зурхай 26 jan 2021 197

​Зурхай - январиин 26, гарагай 3, монгол литээр 13

Гарагай гал махабад одоной хии махабадтай ушарна - «хүсэн»: баяр баясхалан дэлгэрхэ. Һуралсал эхилхэдэ, эхилһэн хэрэгүүдээ дүүргэхэдэ, шэнэ гэр бариха ба шорой шулуугаар барилгын ажал хэхэдэ, баялигай хэшэг даллага абахада, хулгана, луу, бишэн жэлтэндэ хии мориёо хиидхэхэдэ һайн.

Нарай хүүгэдые холо эльгээхэгүй, найр наада хэхэгүй. Зүүн зүг руу харгыда гарахада - муу, бусад зүг руу - һайн.

Морин, могой жэлтэнэй урагшатай үдэр; хулгана, гахай жэлтэнэй буян үйлэдэхэ гараг. Тахяа, бишэн жэлтэндэ муу үдэр - һэргэг ябаха хэрэгтэй.

Үһэеэ абхуулбал – эрмэлзэл ехэдэхэ.