Зурхай 27 jan 2021 183

​Зурхай - январиин 27, гарагай 4, монгол литээр 14

Хара үдэр – ямаршье хэрэг үйлэнүүдтэ урагшагүй. Хойшолуулшагүй хэрэгэй гарабал: “ОМ АКАНИ НИКАНИ АДЖИЛА МАНДАЛЕМАЕ СУУХАА!” тарни уншаад, эхилжэ болохо.

Тиигэбэшье гарагай уһан махабад одоной уһан махабадтай ушаржа, «мүнхын аршаан» болоно: наһаа утадхахада, эм найруулхада, угаалга үйлэдэхэдэ, мориной хэшэг даллага абахада һайн.

Зүүн зүг руу харгыда гарахада - муу, бусад зүг руу - һайн.

Хулгана, гахай жэлтэнэй һайн гараг; үхэр, луу, нохой жэлтэнэй буян үйлэдэхэ үдэр. Морин, могой жэлтэн һэргэг байхые оролдог.

Үһэеэ абхуулбал – баяжаха.