Зурхай 28 jan 2021 166

​Зурхай - январиин 28, гарагай 5, монгол литээр 15

Гарагай хии махабад одоной хии махабадтай ушарна - «элбэг»: бүхы үйлэ хэрэгүүд номой ёһоор бүтэхэ. Илангаяа шэнэ гэр барихада, хүүгэдэй хэшэг даллага абахада, тахяа, үхэр, могой жэлтэй хүнүүдтэ хии мориёо хиидхэхэдэ һайн.

Түрэл гаралнуудаараа найрлахые тэбшэхэ.

Урда зүг руу харгыда гарахада - муу, бусад зүг руу - гэмгүй.

Бар, туулай жэлтэнэй урагшатай үдэр, харин тахяа, бишэн жэлтэнэй буян үйлэдэхэдэ һайн. Үхэр, луу, хонин, нохой жэлтэн һэргэг ябахые оролдохо.

Арбан табанай дүйсэндэ үһэеэ абхуулаагүй һаа, һанаан амар байха – һүлдэмнай толгойдо оршодог.