Зурхай 29 jan 2021 195

​Зурхай - январиин 29, гарагай 6, монгол литээр 16

Гарагай газар махабад одоной гал махабадтай уулзана - «шатааха»: уй гашуудал асарха. Ямаршье хэрэг эхилхэдэ, илангаяа шэнэ гэр бариха ба шорой шулуугаар барилгын ажал хэхэдэ муу үдэр.

Хониной хэшэг даллага абахада һайн үдэр.

Хонин, тахяа, бишэн жэлтэнэй урагшатай, һайн үдэр; морин, бишэн жэлтэнэй буянай үдэр. Бар, туулай жэлтэнэй чисаа гараг – һэргэг ябаха хэрэгтэй.

Үһэеэ абхуулбал – үбшэн ерэхэ.