Зурхай 30 jan 2021 160

​Зурхай - январиин 30, гарагай 7, монгол литээр 17

Гарагай газар махабад одоной гал махабадтай уулзана - «шатааха»: уй гашуудал асарха. Ямаршье хэрэгтэ, илангаяа эмнэлгэ эхилхэдэ, хурим түрэ наадахада муу.

Баруун зүг руу харгыда гарахада муу, бусад зүг руу - һайн.

Шэнэ гэр бариха ба шорой шулуугаар барилгын ажал хэхэдэ, таряанай даллага абахада, бар, морин, нохой жэлтэй хүнүүдтэ хии мориёо хиидхэхэдэ һайн.

Үхэр жэлтэнэй урагшатай гараг; бар, туулай жэлтэнэй буян үйлэдэхэ үдэр. Хулгана, гахай жэлтэндэ урагшагүй үдэр - һэргэг байха хэрэгтэй.

Үһэеэ абхуулбал – үнгэ шарай, нюдэнэй хараа муудаха.