Зурхай 31 jan 2021 218

​Зурхай - январиин 31, гарагай 1, монгол литээр 18

Гарагай гал махабад одоной гал махабадтай ушарна - «элбэг дэлбэг»: олзын хэрэг, аралжаа наймаа эрхилхэдэ, хүрэнгэ шэглүүлхэдэ, эдеэнэй, баялигай, амгалан байдалай, малай хэшэг даллага абахада, муу һайн юумэнһээ, муу заншалнуудһаа һалаха, хаяхада һайн.

“Янгон” үдэр тудана: ехэл һэргэг байха хэрэгтэй. Аргагүй хэрэгэй гарабал: “ОМ АКАНИ НИКАНИ АДЖИЛА МАНДАЛЕМАЕ СУУХАА!” тарни уншаха.

Наһа барагшадые хүдөөлхэдэ муу.

Харгыда гарахада муу. Луу жэлтэнэй урагшатай, һайн үдэр.

Үһэеэ абхуулбал – гарза гараха.