Зурхай 1 feb 2021 446

​Буряад-монгол зурхай февралиин 1-һээ 7 болотор

© фото: Анна Огородник

Февралиин 1, гарагай 2, монгол литээр 19.

Гарагай газар махабад одоной уһан махабадтай ушарна - «үхэл»: хүсэ шадал, эрмэлзэл буураха, эхилһэн хэрэгүүд урагшагүйдэхэ. Илангаяа эмнэлгэ эхилхэгүй, наһа барагшын хэрэг үйлэдэхэгүй.

Малгайн, гуталай, хубсаһанай хэшэг даллага абахада, гахай, хонин, туулай жэлтэй хүнүүдтэ хии мориёо хиидхэхэдэ, гэр барихада һайн. Зүүн зүг руу харгыда гарахада муу. Нохой жэлтэндэ һанаһанаа бүтээхэдэ урагшатай гараг; хонин жэлтэнэй буянай үдэр.

Үһэ абахада – Бурхан багшын һургаал дэлгэрхэ.

Февралиин 2, гарагай 3, монгол литээр 20.

Гарагай гал махабад одоной хии махабадтай ушарна - «хүсэн»: баяр баясхалан дэлгэрхэ. Һуралсал эхилхэдэ, эхилһэн хэрэгүүдээ дүүргэхэдэ, баялигай хэшэг даллага абахада, хулгана, луу, бишэн жэлтэндэ хии мориёо хиидхэхэдэ һайн.

Шэнэ үйлэ хэрэг эхилхэгүй, найр наада хэхэгүй. Харгыда гарахада, илангаяа зүүн зүг руу - муу. Морин, могой жэлтэнэй урагшатай үдэр; хулгана, гахай жэлтэнэй буян үйлэдэхэ гараг. Тахяа, бишэн жэлтэндэ муу үдэр, һэргэг ябаха хэрэгтэй.

Үһэеэ абхуулбал – үлэсхэлэн байдал ушарха.

Февралиин 3, гарагай 4, монгол литээр 21.

Гарагай уһан махабад одоной хии махабадтай ушаржа «хубаарха» болоно: эбээ алдалга болон таһаралга болохоор. Багшатаяа гү, али нүхэдөөрөө хахасажа болохот.

Мориной хэшэг даллага абахада һайн. Шухала хэрэг эхилхэгүй, айлшадые урихагүй. «У-лаг – хооһон гар» үдэр тудана: найр наада, хурим түрэ үнгэргэхые тэбшэхэ, мүнгэ урьһалхагүй (үгырхын тэмдэг), ямаршье барилга хэхэгүй, нэрэ үгэхэгүй, хии мори хиидхэхэгүй, наһа барагшые хүдөөлхэгүй. Урда зүг руу харгыда гарахада - муу, бусад зүг руу - һайн. Хулгана, гахай жэлтэнэй һайн гараг; үхэр, луу, нохой жэлтэнэй буян үйлэдэхэ үдэр. Морин, могой жэлтэн һэргэг байхые оролдог.

Үһэеэ абхуулбал – үбшэн хүрэхэ.

Февралиин 4, гарагай 5, монгол литээр 22.

Гарагай хии махабад одоной хии махабадтай ушарна - «элбэг»: бүхы үйлэ хэрэгүүд номой ёһоор бүтэхэ. Илангаяа эблэрхэдэ, нүүхэдэ, хүүгэдэй хэшэг даллага абахада, тахяа, үхэр, могой жэлтэй хүнүүдтэ хии мориёо хиидхэхэдэ һайн.

Олзын хэрэг эхилхые тэбшэхэ. Харгыда гарахада муу, илангаяа баруун зүг руу бү гарагты. Бар, туулай жэлтэнэй урагшатай үдэр, харин тахяа, бишэн жэлтэнэй буян үйлэдэхэдэ һайн. Үхэр, луу, хонин, нохой жэлтэн һэргэг ябахые оролдохо.

Үһэеэ абхуулаагүй һаа, һанаан амар байха.

Февралиин 5, гарагай 6, монгол литээр 23.

Найр наада, хурим түрэ тэбшэхэ, мүнгэ урьһалхагүй (үгырхын тэмдэг), ямаршье барилга хэхэгүй, нэрэ үгэхэгүй, хии мори хиидхэхэгүй, наһа барагшые хүдөөлхэгүй. Нарай хүүгэдэй хэрэг үйлэдэхэгүй, гэрһээ холо эльгээхэгүй. Шорой шулуугаар барилгын ажал хэхэдэ, хониной хэшэг даллага абахада һайн үдэр.

Баруун зүг руу харгыда гарахада муу, бусад зүг руу - һайн. Хонин, тахяа, бишэн жэлтэнэй урагшатай һайн үдэр; морин, бишэн жэлтэнэй буянай үдэр. Бар, туулай жэлтэнэй чисаа гараг – һэргэг ябаха хэрэгтэй.

Үһэеэ абхуулбал – баяжаха.

Февралиин 6, гарагай 7, монгол литээр 17.

Ямаршье хэрэг, эмнэлгэ эхилхэдэ муу.

14.36 сагһаа гарагай газар махабад одоной газар махабадтай уулзана - «Сиддхи»: һанаһанаа бүтээхэдэ, барилгын ажал хэхэдэ, газар худалдажа абахада, таряанай даллага хурылхада, бар, морин, нохой жэлтэй хүнүүдтэ хии мориёо хиидхэхэдэ һайн.

Зүүн зүг руу харгыда гарахада муу, бусад зүг руу - һайн. Үхэр жэлтэнэй урагшатай гараг; бар, туулай жэлтэнэй буян үйлэдэхэ үдэр. Хулгана, гахай жэлтэндэ урагшагүй үдэр- һэргэг байха.

Үһэеэ абхуулбал – үбшэн хүрэхэ.

Февралиин 7, гарагай 1, монгол литээр 18.

Гарагай газар махабад одоной гал махабадтай ушарна - «шатааха»: уй гашуудал асарха. Ямаршье хэрэг, эмнэлгэ эхилхэдэ муу. Илангаяа гэр бариха, заһаха, зөөлгэхые, шорой шулуугаар барилга хэхые тэбшэхэ.

Эдеэнэй, баялигай, малай хэшэг даллага абахада һайн.

Харгыда гарахада муу, илангаяа зүүн зүг руу бү гарагты. «Морин үхэхэ, эмээл хухарха» ушарһаа тон муу. Луу жэлтэнэй урагшатай, һайн үдэр.

Үһэеэ абхуулбал – урагшатай байха.

Жаргал лама ДУГДАНОВ бэлдэбэ

Фото: Анна Огородник