Зурхай 2 feb 2021 202

​Зурхай - февралиин 2, гарагай 3, монгол литээр 20

Гарагай гал махабад одоной хии махабадтай ушарна - «хүсэн»: баяр баясхалан дэлгэрхэ. Һуралсал эхилхэдэ, эхилһэн хэрэгүүдээ дүүргэхэдэ, баялигай хэшэг даллага абахада, хулгана, луу, бишэн жэлтэндэ хии мориёо хиидхэхэдэ һайн.

Шэнэ үйлэ хэрэг эхилхэгүй, найр наада хэхэгүй. Харгыда гарахада, илангаяа зүүн зүг руу - муу. Морин, могой жэлтэнэй урагшатай үдэр; хулгана, гахай жэлтэнэй буян үйлэдэхэ гараг. Тахяа, бишэн жэлтэндэ муу үдэр, һэргэг ябаха хэрэгтэй.

Үһэеэ абхуулбал – үлэсхэлэн байдал ушарха.