Зурхай 3 feb 2021 209

​Зурхай - февралиин 3, гарагай 4, монгол литээр 21

Гарагай уһан махабад одоной хии махабадтай ушаржа «хубаарха» болоно: эбээ алдалга болон таһаралга болохоор. Багшатаяа гү, али нүхэдөөрөө хахасажа болохот.

Мориной хэшэг даллага абахада һайн. Шухала хэрэг эхилхэгүй, айлшадые урихагүй. «У-лаг – хооһон гар» үдэр тудана: найр наада, хурим түрэ үнгэргэхые тэбшэхэ, мүнгэ урьһалхагүй (үгырхын тэмдэг), ямаршье барилга хэхэгүй, нэрэ үгэхэгүй, хии мори хиидхэхэгүй, наһа барагшые хүдөөлхэгүй. Урда зүг руу харгыда гарахада - муу, бусад зүг руу - һайн. Хулгана, гахай жэлтэнэй һайн гараг; үхэр, луу, нохой жэлтэнэй буян үйлэдэхэ үдэр. Морин, могой жэлтэн һэргэг байхые оролдог.

Үһэеэ абхуулбал – үбшэн хүрэхэ.