Зурхай 4 feb 2021 207

​Зурхай - февралиин 4, гарагай 5, монгол литээр 22

Гарагай хии махабад одоной хии махабадтай ушарна - «элбэг»: бүхы үйлэ хэрэгүүд номой ёһоор бүтэхэ. Илангаяа эблэрхэдэ, нүүхэдэ, хүүгэдэй хэшэг даллага абахада, тахяа, үхэр, могой жэлтэй хүнүүдтэ хии мориёо хиидхэхэдэ һайн.

Олзын хэрэг эхилхые тэбшэхэ. Харгыда гарахада муу, илангаяа баруун зүг руу бү гарагты. Бар, туулай жэлтэнэй урагшатай үдэр, харин тахяа, бишэн жэлтэнэй буян үйлэдэхэдэ һайн. Үхэр, луу, хонин, нохой жэлтэн һэргэг ябахые оролдохо.

Үһэеэ абхуулаагүй һаа, һанаан амар байха.