Зурхай 5 feb 2021 193

​Зурхай - февралиин 5, гарагай 6, монгол литээр 23

Найр наада, хурим түрэ тэбшэхэ, мүнгэ урьһалхагүй (үгырхын тэмдэг), ямаршье барилга хэхэгүй, нэрэ үгэхэгүй, хии мори хиидхэхэгүй, наһа барагшые хүдөөлхэгүй. Нарай хүүгэдэй хэрэг үйлэдэхэгүй, гэрһээ холо эльгээхэгүй. Шорой шулуугаар барилгын ажал хэхэдэ, хониной хэшэг даллага абахада һайн үдэр.

Баруун зүг руу харгыда гарахада муу, бусад зүг руу - һайн. Хонин, тахяа, бишэн жэлтэнэй урагшатай һайн үдэр; морин, бишэн жэлтэнэй буянай үдэр. Бар, туулай жэлтэнэй чисаа гараг – һэргэг ябаха хэрэгтэй.

Үһэеэ абхуулбал – баяжаха.