Зурхай 6 feb 2021 271

​Зурхай - февралиин 6, гарагай 7, монгол литээр 17

Ямаршье хэрэг, эмнэлгэ эхилхэдэ муу.

14.36 сагһаа гарагай газар махабад одоной газар махабадтай уулзана - «Сиддхи»: һанаһанаа бүтээхэдэ, барилгын ажал хэхэдэ, газар худалдажа абахада, таряанай даллага хурылхада, бар, морин, нохой жэлтэй хүнүүдтэ хии мориёо хиидхэхэдэ һайн.

Зүүн зүг руу харгыда гарахада муу, бусад зүг руу - һайн. Үхэр жэлтэнэй урагшатай гараг; бар, туулай жэлтэнэй буян үйлэдэхэ үдэр. Хулгана, гахай жэлтэндэ урагшагүй үдэр- һэргэг байха.

Үһэеэ абхуулбал – үбшэн хүрэхэ.