Зурхай 7 feb 2021 194

​Зурхай - февралиин 7, гарагай 1, монгол литээр 18

Гарагай газар махабад одоной гал махабадтай ушарна - «шатааха»: уй гашуудал асарха. Ямаршье хэрэг, эмнэлгэ эхилхэдэ муу. Илангаяа гэр бариха, заһаха, зөөлгэхые, шорой шулуугаар барилга хэхые тэбшэхэ.

Эдеэнэй, баялигай, малай хэшэг даллага абахада һайн.

Харгыда гарахада муу, илангаяа зүүн зүг руу бү гарагты. «Морин үхэхэ, эмээл хухарха» ушарһаа тон муу. Луу жэлтэнэй урагшатай, һайн үдэр.

Үһэеэ абхуулбал – урагшатай байха.