Зурхай 9 feb 2021 264

​Зурхай - февралиин 9, гарагай 3, монгол литээр 28

Арбан һахюуһадай хурал.

Гарагай гал махабад одоной хии махабадтай ушарна - «хүсэн»: баяр баясхалан дэлгэрхэ. Һуралсал эхил­хэдэ, эхилһэн хэрэгүүдээ дүүргэхэдэ, баялигай хэшэг даллага абахада, хулгана, луу, бишэн жэлтэндэ хии мориёо хиидхэхэдэ һайн.

Харгыда гарахада, баруун зүг руу муу. “Морин үхэхэ, эмээл хухарха” ушарһаа тон муу.

Морин, могой жэлтэнэй урагшатай үдэр; хулгана, гахай жэлтэнэй буян үйлэдэхэ гараг.

Тахяа, бишэн жэлтэндэ муу үдэр, һэргэг ябаха хэрэгтэй.

Үһэеэ абхуулбал – хэрүүл аманда.