Зурхай 10 feb 2021 225

​Зурхай - февралиин 10, гарагай 4, монгол литээр 29

«Табан харюулга» хурал. Дүгжүүбэ.

Гарагай уһан махабад одоной хии махабадтай ушаржа «хубаарха» бо­лоно: эбээ алдалга болон таһаралга болохоор. Багшатаяа гү, али нүхэдөөрөө хахасажа болохот.

Мориной хэшэг даллага абахада һайн.

Шухала хэрэг эхилхэгүй, айлшадые урихагүй.

Харгыда гарахада, баруун зүг руу муу, бусад зүг руу һайн. Хулгана, га­хай жэлтэнэй һайн гараг; үхэр, луу, нохой жэлтэнэй буян үйлэдэхэ үдэр.

Морин, могой жэлтэн һэргэг бай­хые оролдог.

Үһэеэ абхуулбал, һүнэһэн зайла­ха.