Зурхай 13 feb 2021 199

​Зурхай - февралиин 13, гарагай 7, монгол литээр шэнын 2

«Монлам Ченмо» хуралнууд эхил­нэ. Луу жэлтэй хүнүүдэй мүргэхэдэ үлзытэй. Хии мориёо хиидхэхэ үдэр.

14.36 саг болотор гарагай газар махабад одоной гал махабадтай уул­зана - «шатааха»: уй гашуудал асарха. Ямаршье хэрэг, эмнэлгэ эхилхэдэ муу.

Һанаһанаа бүтээхэдэ, барилгын ажал хэхэдэ, газар худалдажа аба­хада, таряанай даллага хурылхада, бар, морин, нохой жэлтэй хүнүүдтэ хии мориёо хиидхэхэдэ һайн. Харгы­да гарахада, урда зүг руу муу, бусад зүг руу һайн.

Үхэр жэлтэнэй урагшатай гараг; бар, туулай жэлтэнэй буян үйлэдэхэ үдэр. Хулгана, гахай жэлтэндэ урагшагүй үдэр, һэргэг байха.

Үһэеэ абхуулбал – үбшэн хүрэхэ.