Зурхай 14 feb 2021 131

​Зурхай - февралиин 14, гарагай 1, монгол литээр шэнын 3

Могой жэлтэй хүнүүдэй мүргэхэдэ үлзытэй.

Гарагай газар махабад одоной гал махабадтай ушарна - «шатааха»: уй гашуудал асарха. Ямаршье хэрэг, эмнэлгэ эхилхэдэ муу. Илангаяа гэр бариха, заһаха, зөөлгэхые, шорой шулуугаар барилга хэхые тэбшэхэ.

Эдеэнэй, баялигай, малай хэшэг даллага абахада һайн.

Харгыда гарахада муу, илангаяа зүүн зүг руу муу. “Морин үхэхэ, эмээл хухарха” ушарһаа тон муу.

Луу жэлтэнэй урагшатай, һайн үдэр.

Үһэеэ абхуулбал, жаргаха.