Зурхай 15 feb 2021 305

​Буряад-монгол зурхай февралиин 15-һаа 21 болотор

© фото: Анна ОГОРОДНИК

Февралиин 15, гарагай 2, буряад-мон­гол литээр шэнын 4.

Монлам Ченмо хуралнууд үргэлжэлһөөр. Морин жэлтэй хүнүүдэй даадхаха үдэр.

Гарагай газар махабад одоной уһан махабадтай ушарна: «Үхэл». Ямаршье шухала хэрэг эхилэнгүй, буян үйлэдэжэ үнгэргэбэл һайн.

Харгыда гарахада, баруун зүг руу муу, бусад зүг руу һайн.

Малгайн, гуталай, хубсаһанай хэшэг дал­лага абахада һайн үдэр.

Гахай, хонин, туулай жэлтэй хүнүүдэй хии мориёо хиидхэхэдэ һайн үдэр.

Нохой жэлтэндэ һанаһанаа бүтээхэдэ урагшатай, хонин жэлтэнэй буянай гараг.

Үһэеэ абхуулхада, үнгэ шарай һайжарха.

Февралиин 16, гарагай 3, буряад-мон­гол литээр шэнын 5.

Хонин жэлтэй хүнүүдэй даадхаха үдэр.

Гарагай газар махабад одоной уһан ма­хабадтай ушарна: «Үхэл».

Харгыда гарахада, баруун зүг руу муу, бусад зүг руу һайн.

Баялигай хэшэг даллага абахада һайн үдэр.

Хулгана, луу, бишэн жэлтэй хүнүүдэй хии мориёо хиидхэхэдэ һайн үдэр.

Морин, могой жэлтэндэ һанаһанаа бүтээхэдэ урагшатай, хулгана, гахай жэлтэ­нэй буянай гараг. Тахяа, бишэн жэлтэнэй чисаа гараг – һэргэг ябахые оролдохо.

Үһэеэ абхуулхада, эд бараан элбэгжэхэ.

Февралиин 17, гарагай 4, буряад-мон­гол литээр шэнын 6.

Бишэн жэлтэнэй даадхаха үдэр.

Дашинима үдэр – сог жабхаланта үлзытэй үдэр.

Гарагай уһан махабад одоной уһан махабадтай ушарна: «Аршаан». Наһаяа утадхалгын хэрэг үйлэдэхэдэ, эм найруул­хада, эмнэлгэ эхилхэдэ, угаалга хүүлэхэдэ, хурим түрэ наадахада, аралжаа наймаа ябуулхада, бүхыгөө элбэгжүүлхэдэ, арьба­жуулхада һайн. Мориной хэшэг даллага абахада һайн.

Гэрэй һуури табиха, шэнэлхэ, зөөлгэхэ хэрэгүүд муу. Харгыда гарахада, зүүн зүг руу муу, бусад зүг руу гэмгүй.

Шорой шулуугаар барилгын ажал хэхэдэ муу.

Хулгана, гахай жэлтэндэ һанаһанаа бү- тээхэдэ урагшатай үдэр, үхэр, луу, нохой жэлтэнэй буянай гараг. Морин, могой жэлтэнэй чисаа гараг – һэргэг ябахые оролдохо.

Үһэеэ абхуулхада, шэг шарай муудаха.

Февралиин 18, гарагай 5, буряад-мон­гол литээр 7.

Тахяа жэлтэнэй хандаха үдэр. Дашинима үдэр - сог жабхаланта үлзытэй үдэр.

Гарагай хии махабад одоной хии маха­бадтай ушарна: «Элбэг дэлбэг» - һанаһан хэрэгүүд бүтэхэ. Тиигэбэшье хурим түрын үйлэнүүдые тэбшэхэ.

Харгыда гарахада, зүүн зүг руу муу, бусад зүг руу гэмгүй.

Шэнэ гэр бариха ба шорой шулуугаар барилгын ажал хэхэдэ һайн.

Хүүгэдэй хэшэг даллага абахада һайн.

Тахяа, үхэр, могой жэлтэй хүнүүдтэ хии мориёо хиидхэхэдэ һайн.

Бар, туулай жэлтэндэ һанаһанаа бүтээхэдэ урагшатай, тахяа, бишэн жэлтэ­нэй буянай гараг. Үхэр, луу, хонин, нохой жэлтэнэй чисаа гараг – һэргэг ябахые оролдохо.

Үһэеэ абхуулхада, хэрүүл аман дэлгэрхэ.

Февралиин 19, гарагай 6, буряад-мон­гол литээр 8.

Нохой жэлтэнэй хандаха үдэр.

Гарагай газар махабад одоной гал махабадтай ушарна: «Дүлэн». Шухала хэрэгүүдые эхилэлтэгүй.

Энэ үдэр харгыда гарахада муу, илангаяа зүүн зүг руу. Энэ үдэр “морин үхэхэ, эмээл хухархын” ушарһаа муу.

Хониной хэшэг даллага абахада һайн.

Хонин, тахяа, бишэн жэлтэндэ һанаһанаа бүтээхэдэ урагшатай үдэр, морин, бишэн жэлтэнэй буянай гараг. Бар, туулай жэлтэ­нэй чисаа гараг – һэргэг ябахые оролдохо.

Үһэеэ абхуулхада,наһан утадхаха.

Февралиин 20, гарагай 7, буряад-мон­гол литээр 8 (дабхарлаба).

Гахай жэлтэнэй даадхаха үдэр.

Гарагай газар махабад одоной гал маха­бадтай ушарна: «Шатааха». Шухала хэрэг эхилэлтэгүй.

Энэ үдэр харгыда гарахада муу, илангаяа зүүн зүг руу. «Морин үхэхэ, эмээл хухар­хын» ушарһаа муу.

Таряанай даллага абахада һайн.

Бар, морин, нохой жэлтэй хүнүүдтэ хии мориёо хиидхэхэдэ һайн үдэр.

Үхэр жэлтэндэ һанаһанаа бүтээхэдэ урагшатай, бар, туулай жэлтэнэй буянай гараг. Хулгана, гахай жэлтэнэй чисаа гараг – һэргэг ябахые оролдохо.

Үһэеэ абхуулхада,наһан утадхаха.

Февралиин 21, гарагай 1, буряад-монгол литээр 9.

Хулгана жэлтэйшүүлэй хандаха үдэр.

Гарагай газар махабад одоной гал ма­хабадтай ушарна: «Шатааха». Шухала хэрэг эхилэлтэгүй, наһа барагшын үйлэ үйлэдэхэгүй.

Харгыда гарахада, урда зүг руу муу, бу­сад зүг руу һайн.

Эдеэнэй, баялигай, малай хэшэг даллага абахада һайн.

Луу жэлтэндэ һанаһанаа бүтээхэдэ ураг­шатай гараг.

Үһэеэ абхуулхада, үбшэн хэжэг хүрэжэ магад.

Жаргал лама ДУГДАНОВ бэлдэбэ

Фото: Анна ОГОРОДНИК