Зурхай 17 feb 2021 178

​Зурхай - февралиин 17, гарагай 4, буряад-мон­гол литээр шэнын 6

Бишэн жэлтэнэй даадхаха үдэр.

Дашинима үдэр – сог жабхаланта үлзытэй үдэр.

Гарагай уһан махабад одоной уһан махабадтай ушарна: «Аршаан». Наһаяа утадхалгын хэрэг үйлэдэхэдэ, эм найруул­хада, эмнэлгэ эхилхэдэ, угаалга хүүлэхэдэ, хурим түрэ наадахада, аралжаа наймаа ябуулхада, бүхыгөө элбэгжүүлхэдэ, арьба­жуулхада һайн. Мориной хэшэг даллага абахада һайн.

Гэрэй һуури табиха, шэнэлхэ, зөөлгэхэ хэрэгүүд муу. Харгыда гарахада, зүүн зүг руу муу, бусад зүг руу гэмгүй.

Шорой шулуугаар барилгын ажал хэхэдэ муу.

Хулгана, гахай жэлтэндэ һанаһанаа бүтээхэдэ урагшатай үдэр, үхэр, луу, нохой жэлтэнэй буянай гараг. Морин, могой жэлтэнэй чисаа гараг – һэргэг ябахые оролдохо.

Үһэеэ абхуулхада, шэг шарай муудаха.