Зурхай 18 feb 2021 251

​Зурхай - февралиин 18, гарагай 5, буряад-мон­гол литээр 7

Тахяа жэлтэнэй хандаха үдэр. Дашинима үдэр - сог жабхаланта үлзытэй үдэр.

Гарагай хии махабад одоной хии маха­бадтай ушарна: «Элбэг дэлбэг» - һанаһан хэрэгүүд бүтэхэ. Тиигэбэшье хурим түрын үйлэнүүдые тэбшэхэ.

Харгыда гарахада, зүүн зүг руу муу, бусад зүг руу гэмгүй.

Шэнэ гэр бариха ба шорой шулуугаар барилгын ажал хэхэдэ һайн.

Хүүгэдэй хэшэг даллага абахада һайн.

Тахяа, үхэр, могой жэлтэй хүнүүдтэ хии мориёо хиидхэхэдэ һайн.

Бар, туулай жэлтэндэ һанаһанаа бүтээхэдэ урагшатай, тахяа, бишэн жэлтэ­нэй буянай гараг. Үхэр, луу, хонин, нохой жэлтэнэй чисаа гараг – һэргэг ябахые оролдохо.

Үһэеэ абхуулхада, хэрүүл аман дэлгэрхэ.