Зурхай 19 feb 2021 226

​Зурхай - февралиин 19, гарагай 6, буряад-мон­гол литээр 8

Нохой жэлтэнэй хандаха үдэр.

Гарагай газар махабад одоной гал махабадтай ушарна: «Дүлэн». Шухала хэрэгүүдые эхилэлтэгүй.

Энэ үдэр харгыда гарахада муу, илангаяа зүүн зүг руу. Энэ үдэр “морин үхэхэ, эмээл хухархын” ушарһаа муу.

Хониной хэшэг даллага абахада һайн.

Хонин, тахяа, бишэн жэлтэндэ һанаһанаа бүтээхэдэ урагшатай үдэр, морин, бишэн жэлтэнэй буянай гараг. Бар, туулай жэлтэ­нэй чисаа гараг – һэргэг ябахые оролдохо.

Үһэеэ абхуулхада,наһан утадхаха.