Зурхай 20 feb 2021 195

​Зурхай - февралиин 20, гарагай 7, буряад-мон­гол литээр 8 (дабхарлаба)

Гахай жэлтэнэй даадхаха үдэр.

Гарагай газар махабад одоной гал маха­бадтай ушарна: «Шатааха». Шухала хэрэг эхилэлтэгүй.

Энэ үдэр харгыда гарахада муу, илангаяа зүүн зүг руу. «Морин үхэхэ, эмээл хухар­хын» ушарһаа муу.

Таряанай даллага абахада һайн.

Бар, морин, нохой жэлтэй хүнүүдтэ хии мориёо хиидхэхэдэ һайн үдэр.

Үхэр жэлтэндэ һанаһанаа бүтээхэдэ урагшатай, бар, туулай жэлтэнэй буянай гараг. Хулгана, гахай жэлтэнэй чисаа гараг – һэргэг ябахые оролдохо.

Үһэеэ абхуулхада,наһан утадхаха.