Зурхай 21 feb 2021 208

​Зурхай - февралиин 21, гарагай 1, буряад-монгол литээр 9

Хулгана жэлтэйшүүлэй хандаха үдэр.

Гарагай газар махабад одоной гал ма­хабадтай ушарна: «Шатааха». Шухала хэрэг эхилэлтэгүй, наһа барагшын үйлэ үйлэдэхэгүй.

Харгыда гарахада, урда зүг руу муу, бу­сад зүг руу һайн.

Эдеэнэй, баялигай, малай хэшэг даллага абахада һайн.

Луу жэлтэндэ һанаһанаа бүтээхэдэ ураг­шатай гараг.

Үһэеэ абхуулхада, үбшэн хэжэг хүрэжэ магад.