Зурхай 22 feb 2021 302

​Буряад-монгол зурхай февралиин 22-һоо 28 болотор

Февралиин 22, гарагай 2, буряад-мон­гол литээр 10.

Монлам Ченмо хуралнууд үргэлжэлһөөр. Үхэр жэлтэйшүүлэй ханда­ха үдэр.

Модон хохимой үдэр – ямаршье үйлэ хэрэг эхилэлтэгүй. Мүн баһа гарагай уһан махабад одоной хии махабадтай ушарна: «хахаралга». Ямаршье хэрэг эхилхэдэ, муу хойшолонтой. Харгыда, илангаяа баруун зүг руу гарахада муу.

Малгайн, гуталай, хубсаһанай хэшэг даллага абахада һайн үдэр.

Гахай, хонин, туулай жэлтэй хүнүүдэй хии мориёо хиидхэхэдэ һайн. Нохой жэл­тэндэ һанаһанаа бүтээхэдэ урагшатай, хонин жэлтэнэй буянай гараг.

Үһэеэ абхуулхада, баяр баясхалан дэл­гэрхэ.

Февралиин 23, гарагай 3, буряад-мон­гол литээр 11. Бар жэлтэйшүүлэй хандаха үдэр.

Гарагай газар махабад одоной уһан махабадтай ушарна: «үхэл». Шухала хэрэг эхилэлтэгүй. Харгыда баруун зүг руу гара­хада муу, бусад зүг руу гэмгүй.

Шэнэ гэр бариха ба шорой шулуугаар барилгын ажал хэхэдэ, баялигай хэшэг даллага абахада һайн.

Хулгана, луу, бишэн жэлтэй хүнүүдэй хии мориёо хиидхэхэдэ һайн үдэр. Мо­рин, могой жэлтэндэ һанаһанаа бүтээхэдэ урагшатай, хулгана, гахай жэлтэнэй буя­най гараг. Тахяа, бишэн жэлтэнэй чисаа гараг – һэргэг ябаха хэрэгтэй.

Үһэеэ абхуулхада, бүхы мэдэрэлнүүд һэргэжэ, ухаан хурсадаха.

Февралиин 24, гарагай 4, буряад-мон­гол литээр 12. Туулай жэлтэйшүүлэй хан­даха үдэр.

Гарагай уһан махабад одоной уһан ма­хабадтай уулзана: «аршаан». Наһа утадха­ха, эм найруулха, эмнэлгэ эхилхэ, угаалга үйлэдэхэ гээд лэ бүхыгөө элбэгжүүлхэ, арьбажуулхада, мориной хэшэг даллага абахада һайн.

Олзын хэрэг эхилэлтэгүй, харгыда, илан­гаяа зүүн зүг руу гарахада - “морин үхэхэ, эмээл хухархын ушарһаа” муу.

Хулгана, гахай жэлтэндэ һанаһанаа бүтээхэдэ урагшатай, үхэр, луу, нохой жэлтэнэй буянай гараг. Морин, могой жэлтэнэй чисаа гараг – һэргэг ябахые оролдохо.

Үһэеэ абхуулхада, ами наһанда хажар.

Февралиин 25, гарагай 5, буряад-мон­гол литээр 13.

Дашиниматай үдэр – сог жабхаланта, үлзы жаргалантай, буян үйлэдэхэ үдэр.

Гарагай хии махабад одоной хии маха­бадтай ушарна: «элбэг, дэлбэг». Һанаһан хэрэг урагшатай бүтэхэ. Шэнэ гэр бариха ба шорой шулуугаар барилгын ажал хэхэ­дэ, тахяа, үхэр, могой жэлтэй хүнүүдтэ хии мориёо хиидхэхэдэ ехэ һайн. Хүүгэдэй хэшэг даллага абахада һайн, харин түрэһэн үдэрынь тэмдэглэжэ, холо ябуул­жа болохогүй.

Харгыда гарахада, зүүн зүг руу муу, бу­сад зүг руу һайн.

Бар, туулай жэлтэндэ һанаһанаа бүтээхэдэ урагшатай, тахяа, бишэн жэлтэ­нэй буянай гараг. Үхэр, луу, хонин, нохой жэлтэнэй чисаа гараг – һэргэг ябахые оролдохо.

Үһэеэ абхуулхада, эршэмтэй болохо.

Февралиин 26, гарагай 6, буряад-мон­гол литээр 14.

Гарагай газар махабад одоной гал махабадтай ушарна: «шатааха». Эмнэл­гэ болон шухала хэрэг эхилэлтэгүй. Хониной хэшэг даллага абахада, шэнэ гэр бариха ба шорой шулуугаар барилгын ажал хэхэдэ һайн. Харгыда гарахада, зүүн зүг руу муу, бусад зүг руу һайн.

Хонин, тахяа, бишэн жэлтэндэ һанаһанаа бүтээхэдэ урагшатай, морин, бишэн жэлтэнэй буянай гараг. Бар, туу­лай жэлтэнэй чисаа гараг – һэргэг ябахые оролдохо.

Үһэеэ абхуулхада, эд бараан элбэгжэхэ.

Февралиин 27, гарагай 7, буряад-мон­гол литээр 15.

Гарагай газар махабад одоной уһан махабадтай ушарна: «эдир». Энэ үдэр шэнэ хубсаһа үмдэхэ, гоёхо, шэнэ гэр бариха болон буян үйлэдэхэдэ, илангаяа таряанай даллага абхуулхада һайн - ба­ярай үдэр. Бар, морин, нохой жэлтэй хүнүүдтэ хии мориёо хиидхэхэдэ һайн үдэр. Тиигэбэшье түрэл гаралнуудаараа найрлахагүй.

Урда зүг руу харгыда гарахада муу, бу­сад зүг руу - гэмгүй.

Үхэр жэлтэндэ һанаһанаа бүтээхэдэ урагшатай, бар, туулай жэлтэнэй буянай гараг. Хулгана, гахай жэлтэнэй чисаа га­раг – һэргэг ябахые оролдохо.

15-ай дүйсэндэ үһэеэ абхуулаагүй һаа дээрэ.

Февралиин 28, гарагай 1, буряад-мон­гол литээр 16.

Гарагай гал махабад одоной гал маха­бадтай ушарна: «элбэгжэлгэ». Худалдаа наймаа ябуулхада, олзын хэрэг эрхилхэдэ, үрэһэ тарихада, урьһалхада, эдеэнэй, ба­ялигай, малай хэшэг даллага абхуулхада һайн.

Гэрэй һуури табихагүй, гэр бараа заһахагүй, барихагүй. Шорой шулуугаар барилгын ажал хэхэгүй. Харгыда гарахада муу, илангаяа баруун зүг руу.

Луу жэлтэндэ һанаһанаа бүтээхэдэ, урагшатай гараг.

Үһэеэ абхуулхада, уушханда гэмтэй.

Жаргал лама ДУГДАНОВ бэлдэбэ