Зурхай 24 feb 2021 240

​Зурхай - февралиин 24, гарагай 4, буряад-мон­гол литээр 12

Туулай жэлтэйшүүлэй хан­даха үдэр.

Гарагай уһан махабад одоной уһан ма­хабадтай уулзана: «аршаан». Наһа утадха­ха, эм найруулха, эмнэлгэ эхилхэ, угаалга үйлэдэхэ гээд лэ бүхыгөө элбэгжүүлхэ, арьбажуулхада, мориной хэшэг даллага абахада һайн.

Олзын хэрэг эхилэлтэгүй, харгыда, илан­гаяа зүүн зүг руу гарахада - “морин үхэхэ, эмээл хухархын ушарһаа” муу.

Хулгана, гахай жэлтэндэ һанаһанаа бүтээхэдэ урагшатай, үхэр, луу, нохой жэлтэнэй буянай гараг. Морин, могой жэлтэнэй чисаа гараг – һэргэг ябахые оролдохо.

Үһэеэ абхуулхада, ами наһанда хажар.