Зурхай 25 feb 2021 217

​Зурхай - февралиин 25, гарагай 5, буряад-мон­гол литээр 13

Дашиниматай үдэр – сог жабхаланта, үлзы жаргалантай, буян үйлэдэхэ үдэр.

Гарагай хии махабад одоной хии маха­бадтай ушарна: «элбэг, дэлбэг». Һанаһан хэрэг урагшатай бүтэхэ. Шэнэ гэр бариха ба шорой шулуугаар барилгын ажал хэхэ­дэ, тахяа, үхэр, могой жэлтэй хүнүүдтэ хии мориёо хиидхэхэдэ ехэ һайн. Хүүгэдэй хэшэг даллага абахада һайн, харин түрэһэн үдэрынь тэмдэглэжэ, холо ябуул­жа болохогүй.

Харгыда гарахада, зүүн зүг руу муу, бу­сад зүг руу һайн.

Бар, туулай жэлтэндэ һанаһанаа бүтээхэдэ урагшатай, тахяа, бишэн жэлтэ­нэй буянай гараг. Үхэр, луу, хонин, нохой жэлтэнэй чисаа гараг – һэргэг ябахые оролдохо.

Үһэеэ абхуулхада, эршэмтэй болохо.