Зурхай 26 feb 2021 228

​Зурхай - февралиин 26, гарагай 6, буряад-мон­гол литээр 14

Гарагай газар махабад одоной гал махабадтай ушарна: «шатааха». Эмнэл­гэ болон шухала хэрэг эхилэлтэгүй. Хониной хэшэг даллага абахада, шэнэ гэр бариха ба шорой шулуугаар барилгын ажал хэхэдэ һайн. Харгыда гарахада, зүүн зүг руу муу, бусад зүг руу һайн.

Хонин, тахяа, бишэн жэлтэндэ һанаһанаа бүтээхэдэ урагшатай, морин, бишэн жэлтэнэй буянай гараг. Бар, туу­лай жэлтэнэй чисаа гараг – һэргэг ябахые оролдохо.

Үһэеэ абхуулхада, эд бараан элбэгжэхэ.