Зурхай 27 feb 2021 208

​Зурхай - февралиин 27, гарагай 7, буряад-мон­гол литээр 15

Гарагай газар махабад одоной уһан махабадтай ушарна: «эдир». Энэ үдэр шэнэ хубсаһа үмдэхэ, гоёхо, шэнэ гэр бариха болон буян үйлэдэхэдэ, илангаяа таряанай даллага абхуулхада һайн - ба­ярай үдэр. Бар, морин, нохой жэлтэй хүнүүдтэ хии мориёо хиидхэхэдэ һайн үдэр. Тиигэбэшье түрэл гаралнуудаараа найрлахагүй.

Урда зүг руу харгыда гарахада муу, бу­сад зүг руу - гэмгүй.

Үхэр жэлтэндэ һанаһанаа бүтээхэдэ урагшатай, бар, туулай жэлтэнэй буянай гараг. Хулгана, гахай жэлтэнэй чисаа га­раг – һэргэг ябахые оролдохо.

15-ай дүйсэндэ үһэеэ абхуулаагүй һаа дээрэ.