Зурхай 28 feb 2021 196

​Зурхай - февралиин 28, гарагай 1, буряад-мон­гол литээр 16

Гарагай гал махабад одоной гал маха­бадтай ушарна: «элбэгжэлгэ». Худалдаа наймаа ябуулхада, олзын хэрэг эрхилхэдэ, үрэһэ тарихада, урьһалхада, эдеэнэй, ба­ялигай, малай хэшэг даллага абхуулхада һайн.

Гэрэй һуури табихагүй, гэр бараа заһахагүй, барихагүй. Шорой шулуугаар барилгын ажал хэхэгүй. Харгыда гарахада муу, илангаяа баруун зүг руу.

Луу жэлтэндэ һанаһанаа бүтээхэдэ, урагшатай гараг.

Үһэеэ абхуулхада, уушханда гэмтэй.