Зурхай 6 mar 2021 241

​Зурхай - мартын 6, гарагай 7, буряад-мон­гол литээр 23

Гарагай газар махабад одоной га­зар махабадтай ушарна: «Сиддхи». һанаһанаа бүтээхэдэ, гэр бараа барихада, газар худалдажа абахада, шорой шулуугаар барилгын ажал хэхэдэ, бар, морин, нохой жэлтэй хүнүүдтэ хии мориёо хиидхэхэдэ, илангаяа таряанай даллага абахада һайн үдэр.

Хүүгэдэй түрэһэн үдэр тэмдэглэхэгүй, хажуу тээшэнь ябуулхагүй.

Баруун зүг руу харгыда гарахада муу, бусад зүг руу һайн.

Үхэр жэлтэнэй урагшатай гараг; бар, туулай жэлтэнэй буян үйлэдэхэ үдэр. Хулгана, гахай жэлтэндэ урагшагүй үдэр, һэргэг байха хэрэг­тэй.

Үһэеэ абхуулбал – баяжаха.