Зурхай 7 mar 2021 162

​Зурхай -мартын 7, гарагай 1, буряад-мон­гол литээр 24

Гарагай газар махабад одоной гал махабадтай ушарна: «шатаалга». Эмнэлгэ болон шухала хэрэгүүдые эхилэлтэгүй. Зүүн зүг руу харгыда га­рахада муу, бусад зүг руу һайн. Эдеэ­нэй, баялигай, малай хэшэг даллага абахада һайн.

Луу жэлтэнэй урагшатай һайн үдэр.

Үһэеэ абхуулбал – үбшэлхэ.