Зурхай 9 mar 2021 209

​Зурхай - мартын 9, гарагай 3, буряад-мон­гол литээр 26

Гарагай газар махабад одоной уһан махабадтай ушарна: «үхэл» - эхилһэн хэрэгүүд, илангаяа эм­нэлгэ, шэнэ гэр барилга, гэр байра заһалга, зөөлгэ, шорой шулуугаар ажал хэхэдэ муу хойшолонтой. Хар­гыда гарахада муу, илангаяа зүүн зүг руу – “морин үхэхэ, эмээл хухархын” ушар.

Хулгана, луу, бишэн жэлтэй хүнүү- дэй хии мориёо хиидхэхэ үдэр.

Морин, могой жэлтэнэй урагшатай үдэр; хулгана, гахай жэлтэнэй буян үйлэдэхэ гараг. Тахяа, бишэн жэлтэн­дэ муу үдэр, һэргэг ябаха хэрэгтэй.

Үһэеэ абхуулхада – баярлаха.