Зурхай 18 mar 2021 192

​Зурхай - мартын 18, гарагай 5, буряад-монгол литээр 5

Гарагай гал махабад одоной хии маха­бадтай ушарна: «хүсэн» - баяр баясхалан дэлгэрхэ. Эхилһэн хэрэгүүдээ дүүргэхэдэ урагшатай. Хүүгэдэй хэшэг даллага абаха­да, тахяа, үхэр, могой жэлтэй хүнүүдтэ хии мориёо хиидхэхэдэ һайн.

Аха дүүнэртэеэ найрлахагүй.

Харгыда гарахада, баруун зүг руу муу, бу­сад зүг руу һайн.

Бар, туулай жэлтэнэй урагшатай үдэр, харин тахяа, бишэн жэлтэнэй буян үйлэдэхэдэ һайн. Үхэр, луу, хонин, нохой жэлтэн һэргэг ябахые оролдохо.

Үһэеэ абхуулхада – эд бараан элбэгжэхэ.