Зурхай 23 mar 2021 293

​Зурхай - мартын 23, гарагай 3, буряад-монгол литээр 10

Гарагай газар махабад одоной уһан махабадтай ушарна: «үхэл». Лагшан бэеын хүсэ шадалые һалгааха, эхилһэн хэрэгүүд урагшагүйдэхэ. Илангаяа эм­нэлгэ эхилхэгүй, операцида орохогүй, хануулжа, төөнүүлжэ огто болохогүй. Шэнэ гэр бариха ба шорой шулуугаар барилгын ажал хэхэгүй. Тиигэбэшье сэрэгэй хэрэг урагшатай, мал үүсэлхэдэ, баялигай хэшэг даллага абахада, хул­гана, луу, бишэн жэлтэй хүнүүдтэ хии мориёо хиидхэхэдэ һайн. Харгыда гара­хада, илангаяа баруун зүг руу муу.

Морин, могой жэлтэнэй урагшатай үдэр; хулгана, гахай жэлтэнэй буян үйлэдэхэ гараг. Тахяа, бишэн жэлтэндэ муу үдэр, һэргэг ябаха хэрэгтэй.

Үһэеэ абхуулхада – баярлаха.