Зурхай 25 mar 2021 216

​Зурхай - мартын 25, гарагай 5, буряад-монгол литээр 12

Гарагай гал махабад одоной хии маха­бадтай ушарна: «хүсэн» - буян хэшэгэй арьбажуулхада, һуралсал эхилхэдэ, эхилһэнээ дүүргэхэдэ, хүүгэдэй хэшэг даллага абахада, тахяа, үхэр, могой жэл­тэй хүнүүдтэ хии мориёо хиидхэхэдэ һайн. Олзын хэрэг эхилхэгүй. “Морин үхэхэ, эмээл хухарха” ушарһаа илангаяа зүүн зүг руу харгыда гарахада муу.

Бар, туулай жэлтэнэй урагшатай үдэр, харин тахяа, бишэн жэлтэнэй буян үйлэдэхэдэ һайн. Үхэр, луу, хонин, нохой жэлтэн һэргэг ябахые оролдохо.

Үһэеэ абхуулхада – бэе муудаха.