Зурхай 6 apr 2021 211

​Зурхай - апрелиин 6, гарагай 3, буряад-монгол литээр 25

Гарагай газар махабад одоной гал махабадтай ушарна: «шатаалга» - эмнэлгэ болон шухала хэрэгүүдые эхилэлтэгүй, түрэл гаралнуудаараа найрлахада муу. Үрэһэ тарихада, худалдаа наймаа эрхилхэдэ, баялигай хэшэг даллага абахада, хулгана, луу, бишэн жэлтэй хүнүүдтэ хии мориёо хиидхэхэдэ һайн. Харгыда гарахада, зүүн зүг руу муу, бусад зүг руу һайн.

Морин, могой жэлтэнэй урагшатай үдэр; хулгана, гахай жэлтэнэй буян үйлэдэхэ гараг. Тахяа, бишэн жэлтэндэ муу үдэр, һэргэг ябаха хэрэгтэй.

Үһэеэ абхуулхада – нюдэнэй даралта хөөрэхэ.