Зурхай 12 apr 2021 210

​Буряад-монгол зурхай апрелиин 12-һоо 18 болотор

© фото: pixabay.com

Хабарай адаг хүхэ луу һара

Апрелиин 12, гарагай 2, буряад-монгол литээр 30.

Гарагай уһан махабад одоной уһан махабадтай ушарна: «аршаан» - наһа утадхаха, эм найруулха, эмнэлгэ эхилхэ, угаалга хүүлэхэ, хурим түрэ наадаха, аралжаа наймаа ябуулха, шорой шулуугаар барилгын ажал хэхэ, айраг, тараг эһээхэ, малгайн, гуталай, хубсаһанай хэшэг даллага абаха, гахай, хонин, туулай жэлтэй хүнүүдтэ хии мориёо хиидхэхэ, түб хотодо ажал ябуулха, юрэнхыдөө элбэгжүүлхэ, арьбажуулха хэрэгүүдтэ һайн. Айлшадые урихагүй, бэри буулгахагүй, шэнэ гэр бариха ба шорой шулуугаар барилгын ажал хэхэгүй.

 Харгыда гарахада, зүүн зүг руу муу, бусад зүг руу һайн.

Нохой жэлтэндэ һанаһанаа бүтээхэдэ урагшатай гараг; хонин жэлтэнэй буянай үдэр.

Үһэеэ абхуулхада – хэрүүл аман дэлгэрхэ.

Апрелиин 13, гарагай 3, буряад-монгол литээр шэнын 1.

Дашаниматай (Үлзытэ) үдэр - амгалантай, жаргалантай, абишиг (Ваан) хайрлаха, рамнай үргэхэ, бурханай тахилга хэхэдэ һайн.

Гарагай газар махабад одоной уһан махабадтай ушарна: «үхэл» - эмнэлгэ болон ямаршье шухала хэрэг эхилэлтэгүй, илангаяа олзын болон бэриин хэрэгүүд, шэнэ гэр бариха ба шорой шулуугаар барилгын ажал урагшагүйдэхэ. Наһа барагшын хэрэг үйлэдэхэгүй.

Худаг малтахада, модо һуулгахада, баялигай хэшэг даллага абахада, хулгана, луу, бишэн жэлтэй хүнүүдтэ хии мориёо хиидхэхэдэ һайн.

Харгыда гарахада, зүүн зүг руу муу, бусад зүг руу һайн.

Морин, могой жэлтэнэй урагшатай үдэр; хулгана, гахай жэлтэнэй буян үйлэдэхэ гараг. Тахяа, бишэн жэлтэндэ муу үдэр, һэргэг ябаха хэрэгтэй.

Үһэеэ абхуулхада – наһан хорохо.

Апрелиин 14, гарагай 4, буряад-монгол литээр шэнын 2.

Гарагай уһан махабад одоной хии махабадтай ушарна: «хубааралга». - эбээ таһарха гү, али багшатаяа, нүхэртэеэ хахасаха ушар дайралдахадаа болохо. Олзын хэрэг эрхилхэгүй. Шэнэ тушаал эзэлхэдэ, эмнэлгэдэ ороходо, айраг, тараг эһээхэдэ, мориной хэшэг даллага абахада һайн.

Энэ үдэр “морин үхэхэ, эмээл хухарха” ушарһаа харгыда гарахада муу, илангаяа зүүн зүг руу муу.

Хулгана, гахай жэлтэнэй һайн гараг; үхэр, луу, нохой жэлтэнэй буян үйлэдэхэ үдэр. Морин, могой жэлтэн һэргэг байхые оролдог.

Үһэеэ абхуулхада – хэрүүл аман, үбшэн дэлгэрхэ.

Апрелиин 15, гарагай 5, буряад-монгол литээр шэнын 3.

Гарагай гал махабад одоной хии махабадтай ушарна: «хүсэн» - һуралсалай хэрэгүүдтэ, эхилһэн хэрэгүүдээ дүүргэхэдэ, шэнэ гэр бариха ба шорой шулуугаар барилгын ажал хэхэдэ, гэрээ хушахада, хүүгэдэй хэшэг даллага абахада, тахяа, үхэр, могой жэлтэй хүнүүдтэ хии мориёо хиидхэхэдэ һайн. Хүүгэдэй түрэһэн үдэр тэмдэглэхэгүй, гэрһээ холо эльгээхэгүй, худаг малтахагүй. Харгыда гарахада, урда зүг руу муу, бусад зүг руу һайн.

Бар, туулай жэлтэнэй урагшатай үдэр, харин тахяа, бишэн жэлтэнэй буян үйлэдэхэдэ һайн. Үхэр, луу, хонин, нохой жэлтэн һэргэг ябахые оролдохо.

Үһэеэ абхуулхада – баяжаха.

Апрелиин 16, гарагай 6, буряад-монгол литээр шэнын 4.

Гарагай газар махабад одоной гал махабадтай ушарна: «шатаалга». Эмнэлгэ болон шухала хэрэгүүдые эхилхэгүй, заргалдахагүй. Бэри буулгажа, худалдаа наймаа ябуулжа, модоор дархалжа болохо, хониной хэшэг даллага абахада һайн. Харгыда гарахада, баруун зүг руу муу, бусад зүг руу һайн.

Хонин, тахяа, бишэн жэлтэнэй урагшатай, һайн үдэр; морин, бишэн жэлтэнэй буянай үдэр. Бар, туулай жэлтэнэй чисаа гараг – һэргэг ябаха хэрэгтэй.

Үһэеэ абхуулхада – үнгэ шарай һайжарха.

Апрелиин 17, гарагай 7, буряад-монгол литээр шэнын 5.

Гарагай газар махабад одоной газар махабадтай ушарна: «Сиддхи» - һанаһанаа бүтээхэдэ, гэр бараа барихада, газар абахада, ажал хэрэгээ эблүүлхэдэ, таряанай даллага абахада, бар, морин, нохой жэлтэй хүнүүдтэ хии мориёо хиидхэхэдэ һайн. Түрэл гаралнуудаараа найрлахагүй.

Модо тайрахагүй, модоор урлахагүй, наһа барагшын хэрэг үйлэдэхэгүй.

Харгыда гарахада, баруун зүг руу муу, бусад зүг руу һайн.

Үхэр жэлтэнэй урагшатай гараг; бар, туулай жэлтэнэй буян үйлэдэхэ үдэр. Хулгана, гахай жэлтэндэ урагшагүй үдэр, һэргэг байха хэрэгтэй.

Үһэеэ абхуулхада – эд бараан элбэгжэхэ.

Апрелиин 18, гарагай 1, буряад-монгол литээр шэнын 6.

Гарагай гал махабад одоной хии махабадтай ушарна: «хүсэн» - һуралсалай хэрэгүүдтэ, эхилһэн хэрэгүүдээ дүүргэхэдэ, худалдаа наймаанда, үрэһэ тарилгада, хии мориёо хиидхэхэдэ, наһаа утадхахада, эдеэнэй, баялигай, малай хэшэг даллага абахада һайн. Гэрэй һуури татахагүй, гэр бараа заһахагүй.

Адуу мал, эд бараа хажуу тээшэ үгэхэдэ, шорой шулуугаар барилгын ажал хэхэдэ муу.

Харгыда гарахада, зүүн зүг руу муу, бусад зүг руу гэмгүй.

Луу жэлтэнэй урагшатай һайн үдэр.

Үһэеэ абхуулхада – үнгэ шарай муудаха.

Жаргал лама ДУГДАНОВ бэлдэбэ

Фото: pixabay.com