Зурхай 19 apr 2021 243

​Буряад-монгол зурхай апрелиин 19-һөө 25 болотор

© фото: Анна ОГОРОДНИК

Апрелиин 19, гарагай 2, буряад-монгол литээр 7.

Гарагай уһан махабад одоной уһан махабадтай ушарна: «аршаан» - наһа утадхаха, эм найруулха, эмнэлгэ эхилхэ, угаалга хүүлэхэ, хурим түрэ наадаха, аралжаа наймаа ябуулха, шорой шулуугаар барилгын ажал хэхэ, айраг, тараг эһээхэ, наһа барагшые хүдөөлхэ, шэнэ гэр бариха, малгайн, гуталай, хубсаһанай хэшэг даллага абахада һайн.

Хурим түрэдэ муу. Харгыда гарахада, зүүн зүг руу муу, бусад зүг руу - гэмгүй.

Үһэеэ абхуулхада – хэрүүл аман дэлгэрхэ.

Апрелиин 20, гарагай 3, буряад-монгол литээр 8.

Тэрсүүд үдэр санваар хүртэхэ, ном шагнаха ба бурханай тахилга хэхэ, даллага абаха, харгыда гараха, нүүхэ ба бэриин үйлэ, наһа барагшые хүдөө табиха гэхэ мэтые тэбшэхэ.

Мүн баһа “Янкон” үдэр тудана: эдэбхи үүсхэл гаргалтагүй, харин хэрэггүй, муу һайн юумэнүүдһээ, заншалнуудһаа һалахада һайн. Аргагүй хэрэгэй гараа һаа: “ОМ АКАНИ НИКАНИ АДЖИЛА МАНДАЛЕМАЕ СУХА” тарни уншаха хэрэгтэй.

Харгыда гарахагүй, илангаяа зүүн зүг руу: “морин үхэхэ, эмээл хухарха”.

Үһэеэ абхуулхада – наһан утадхаха.

Апрелиин 21, гарагай 4, буряад-монгол литээр 9.

Бальжиниматай (Согто) үдэр - гараха сагта амидын ба нүгшэһэнэй ямаршье үйлэдэ һайн. Энэ сагта Синпүн гэхэ мэтэ газарай болон бусадшье эзэдэй байбал, али үгышье һаань, согто хутаг, буян болохо.

Гарагай газар махабад одоной уһан махабадтай ушарна: «үхэл» - эхилһэн бүхы хэрэгүүдтэ муу, эмнэлгэ эхилхэгүй, наһа барагшын хэрэг үйлэдэхэгүй. Мориной хэшэг даллага абахада һайн үдэр.

Харгыда гарахада, урда зүг руу муу, бусад зүг руу һайн.

Үһэеэ абхуулхада – үбшэн хүрэхэ.

Апрелиин 22, гарагай 5, буряад-монгол литээр 10.

Гарагай уһан махабад одоной хии махабадтай ушарна: «хубааралга» - эбээ таһарха гү, али багшатаяа, нүхэртэеэ хахасаха ушар дайралдахадаа болохо. Ямаршье хэрэг эхилхэгүй, шэнэ гэр бариха ба шорой шулуугаар барилгын ажал хэхэдэ муу. Энэ үдэр харгыда гарахада муу, илангаяа баруун зүг руу.

Үһэеэ абхуулхада – баярлаха.

Апрелиин 23, гарагай 6, буряад-монгол литээр 11.

Энэ үдэр: “У-лаг” - хооһон гар – найр наада эмхидхэхэгүй, мүнгэ урьһалхагүй (үгырхэ), шорой шулуугаар ажал хэхэгүй, гэр бараа барихагүй, хурим түрэ наадахагүй, нэрэ үгэхэгүй, пеэшэ табихагүй, хии мори хиидхэхэгүй, наһа барагшые хүдөөлхэгүй, үрэһэ тарихагүй. Гарагай газар махабад одоной гал махабадтай ушарна: «шатаалга» - эмнэлгэ болон шухала хэрэг эхилхэгүй. Аргагүй хэрэгэй гараа һаа: “ОМ АКАНИ НИКАНИ АДЖИЛА МАНДАЛЕМАЕ СУХА” тарни уншаха.

Харгыда гарахада, баруун зүг руу муу, бусад зүг руу гэмгүй.

Үһэеэ абхуулхада – ухаан, мэдэрэл һонор болохо.

Апрелиин 24, гарагай 7, буряад-монгол литээр 12.

Гарагай газар махабад одоной гал махабадтай ушарна: «шатаалга» - эмнэлгэ болон шухала хэрэг эхилхэгүй, адуу мал худалдахагүй. Шэнэ тушаал эзэлхэдэ, айраг тараг эһээхэдэ, таряанай даллага абахада, бар, морин, нохой жэлтэй хүнүүдтэ хии мориёо хиидхэхэдэ һайн.

Энэ үдэр “морин үхэхэ, эмээл хухарха” ушарһаа харгыда гарахада муу, илангаяа зүүн зүг руу.

Үһэеэ абхуулхада – гай тодхорто.

Апрелиин 25, гарагай 1, буряад-монгол литээр 13.

Дашиниматай (Үлзытэ) үдэр - амгалантай, жаргалантай, абишиг (Ваан) хайрлаха, һайтар байгуулха (рамнай үргэхэ), бурханай тахилга хэхэдэ һайн. Гарагай гал махабад одоной хии махабадтай ушарна: «хүсэн» - һуралсалай хэрэгүүдтэ, эхилһэн хэрэгүүдээ дүүргэхэдэ, худалдаа наймаанда, үрэһэ тарилгада, шэнэ гэр бариха ба шорой шулуугаар барилгын ажал хэхэдэ, эдеэнэй, баялигай, малай хэшэг даллага абахада, хии мориёо хиидхэхэдэ һайн үдэр.

Харгыда гарахада, зүүн зүг руу муу, бусад зүг руу һайн. Луу жэлтэнэй урагшатай, һайн үдэр.

Үһэеэ абхуулхада – оролдолго нэмэхэ.

Жаргал лама ДУГДАНОВ бэлдэбэ

Фото: Анна ОГОРОДНИК