Зурхай 21 apr 2021 172

​Зурхай - апрелиин 21, гарагай 4, буряад-монгол литээр 9.

Бальжиниматай (Согто) үдэр - гараха сагта амидын ба нүгшэһэнэй ямаршье үйлэдэ һайн. Энэ сагта Синпүн гэхэ мэтэ газарай болон бусадшье эзэдэй байбал, али үгышье һаань, согто хутаг, буян болохо.

Гарагай газар махабад одоной уһан махабадтай ушарна: «үхэл» - эхилһэн бүхы хэрэгүүдтэ муу, эмнэлгэ эхилхэгүй, наһа барагшын хэрэг үйлэдэхэгүй. Мориной хэшэг даллага абахада һайн үдэр.

Харгыда гарахада, урда зүг руу муу, бусад зүг руу һайн.

Үһэеэ абхуулхада – үбшэн хүрэхэ.